Welkom op de Driesprong
Aanmelden nieuwe leerlingen!

Zorg

Hulpplannen

Ieder kind is uniek. Terwijl het ene kind veel progressie maakt bij het rekenen, heeft het andere kind veel moeite met spelling. Kinderen verschillen in hun cognitieve en sociaal emotionele niveau, in tempo en interesse. In de klassenpraktijk kunnen we tot op zekere hoogte tegemoet komen aan deze verschillen. Wanneer we merken dat kinderen op een bepaald onderdeel stagneren in hun ontwikkeling, stellen we een hulpplan op (een zogenaamd handelingsplan). Veruit de meeste van deze hulpplannen worden door de eigen leerkracht opgesteld en uitgevoerd in de klas. De ouders worden op de hoogte gebracht van de geboden hulp. Wanneer er binnen de dagelijkse klassenpraktijk geen gelegenheid gevonden kan worden om hulp te bieden, gaat de leerling naar de Intern begeleider (Ib-er) of Remedial Teacher om daar de extra hulp te krijgen. Soms worden er groepjes van kinderen samengesteld. Na een periode van 6 a 10 weken wordt het hulpplan afgesloten en geëvalueerd. Zo kan worden bekeken of de geboden hulp voldoende was en het kind weer “op niveau zit”.

Soms blijkt dat het bij meerdere vakken erg lastig wordt om het aangeboden programma te volgen. In overleg met ouders, leerkracht en IB-er kan dan worden besloten om over te gaan tot een tweede leerlijn. In deze uitzonderlijke gevallen krijgt de leerling andere stof aangeboden die meer past bij de onderwijsbehoefte van het kind.

Handelingsgericht werken

Op De Driesprong wordt Handelingsgericht gewerkt. Dat wil zeggen dat het handelen van het team is gericht op het optimaal kunnen leren door elke leerling. De leerkracht stelt een zogenaamd groepsoverzicht op waarin voor elk kind de belemmerende en stimulerende factoren worden benoemd. Door elk kind zo breed mogelijk in beeld te krijgen (ook d.m.v. ouder- en kindgesprekken), willen we voor elk kind een reëel doel per vak per periode stellen. Zo gaan we uit van wat het kind kan i.p.v. wat het niet kan. Momenteel wordt er gewerkt met een groepsplan rekenen, technisch lezen en spelling. Daar wordt een groepsplan voor het vak begrijpend lezen aan toegevoegd.

Intern begeleider

Juf Jolande is Intern begeleider. De taak van de Ib-er op onze school is in drieën te verdelen. Ze coördineert de zorg, staat de leerkrachten bij als er een hulpvraag is en verzorgt hulp aan kinderen buiten de klas. Maar ook wanneer er extra ondersteuning aangevraagd moeten worden, doet de IB-er dat.

Toetsen

Sinds dit jaar maken we gebruik van het IEP leerlingvolgsysteem. Het IEP Leerlingvolgsysteem legt de focus op groei, niet op prestatie. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Daarom vergelijken we kinderen niet met elkaar. Wij geloven bovendien dat een kind meer is dan taal en rekenen! Met kindvriendelijke toetsen voor hoofd, hart én handen geeft het IEP LVS een compleet beeld: zo zetten we elke leerling in zijn kracht.

De toetsen zijn belangrijk, omdat ze laten zien wat de opbrengsten zijn van ons onderwijs en tegelijk aangeven waar kinderen nog een duwtje in de rug kunnen gebruiken. We kennen grofweg twee toetsperiodes per jaar. Na afloop daarvan worden de ouders op de hoogte gebracht van de scores van hun kind(eren). In groep 7 nemen we de Drempeltoets af. Een zeer uitgebreide toets die eventuele hiaten in de ontwikkeling van de kinderen aan het licht brengt, opdat er in de laatste periode van de basisschool nog aan gewerkt kan worden.

Eindtoets

Aan het eind van de basisschoolperiode kennen we de IEP eindtoets. Een drie dagen durende toets die op veel scholen in den lande wordt afgenomen. De toets meet met name het niveau op de cognitieve gebieden taal, spelling, rekenen en studievaardigheden. De bedoeling is dat de uitslag het advies voor het vervolgonderwijs bevestigt. Dit advies wordt door de leerkracht van groep 8 gegeven op basis van zijn eigen beeld, het leerlingvolgsysteem en de entreetoets van het vorige jaar.