Welkom op de Driesprong
Aanmelden nieuwe leerlingen!

MR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad levert een bijdrage aan het goed functioneren van de school. Zij praat en denkt onder andere mee over de schoolplanontwikkeling, het formatieplan, het vakantierooster en de huisvesting. Ook kan de MR bepaalde schoolaangelegenheden onder de aandacht van de directie brengen. Zo willen we middels de MR openheid, transparantie en overleg in de school bevorderen. De medezeggenschapsraad heeft een initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de beleidsmatige aspecten van de school conform het Medezeggenschapsregelement voor basisscholen.
De MR op de Driesprong telt zes leden: drie ouders en drie teamleden en vergadert ongeveer 4 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de MR anders besluit. Op eigen initiatief kunt u onderwerpen of ideeën doorgeven aan één van de MR-leden.

MR-leden schooljaar 2020-2021:

Monique Vossebeld

Ouder van Loes gr.5 oudergeleding

Annejet Barendregt

Ouder van Jede gr 4 en Sem gr 6 oudergeleding en GMR
Rianne Stuut Ouder van Lars gr. 4, Boaz gr 3 en Guus gr 1 oudergeleding
Juf Laurien Alberts Leerkracht gr. 7/8 Leerkracht (voorzitter)
Juf Ina Hopster Leerkracht gr. 5/6 Leerkracht en GMR
Juf Jolande Schotman IB en leerkracht gr 3/4 leerkracht (schaduwlid MR)

GMR
De GMR bespreekt gemeenschappelijke belangen met andere gedelegeerde MR leden van alle scholen binnen de Vereniging.

Tevens vindt er op gezette tijden overleg plaats met bovenschools directeur mevrouw Esther van der Schee en het bestuur van onze schoolvereniging Verion