Welkom op de Driesprong
Aanmelden nieuwe leerlingen!

MR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad levert een bijdrage aan het goed functioneren van de school. Zij praat en denkt onder andere mee over de schoolplanontwikkeling, het formatieplan, het vakantierooster en de huisvesting. Ook kan de MR bepaalde schoolaangelegenheden onder de aandacht van de directie brengen. Zo willen we middels de MR openheid, transparantie en overleg in de school bevorderen. De medezeggenschapsraad heeft een initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de beleidsmatige aspecten van de school conform het Medezeggenschapsregelement voor basisscholen.
De MR op de Driesprong telt zes leden: drie ouders en drie teamleden en vergadert ongeveer 4 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de MR anders besluit. Op eigen initiatief kunt u onderwerpen of ideeën doorgeven aan één van de MR-leden.

MR-leden schooljaar 2020-2021:

Monique Vossebeld
mooibymo@gmail.com

Ouder van Loes gr.2
en Tess gr 7. 
ouder

Annejet Barendregt
familie.w.barendregt@gmail.com

Ouder van Jede gr. 1,
Sem gr. 3
ouder
Nienke Schoot Uiterkamp
n.schootuiterkamp@gmail.com
Ouder van Marell gr.5, Sophie gr. 3 ouder en GMR-lid
Juf Anja van Leeuwen
a.vanleeuwen@dedriespronghh.nl
Leerkracht gr. 1/2 Leerkracht en GMR-lid
Juf Arianne Kompagnie
a.kompagnie@dedriespronghh.nl
Leerkracht gr. 3/4 Leerkracht en voorzitter MR
Juf Ina Hopster
i.hopster@dedriespronghh.nl
Leerkracht gr.5/6 Leerkracht

GMR
De GMR bespreekt gemeenschappelijke belangen met andere gedelegeerde MR leden van alle scholen binnen de Vereniging.

Tevens vindt er op gezette tijden overleg plaats met bovenschools directeur mevrouw Esther van der Schee en het bestuur.