MR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad levert een bijdrage aan het goed functioneren van de school. Zij praat en denkt onder andere mee over de schoolplanontwikkeling, het formatieplan, het vakantierooster en de huisvesting. Ook kan de MR bepaalde schoolaangelegenheden onder de aandacht van de directie brengen. Zo willen we middels de MR openheid, transparantie en overleg in de school bevorderen. De medezeggenschapsraad heeft een initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de beleidsmatige aspecten van de school conform het Medezeggenschapsregelement voor basisscholen.
De MR op de Driesprong telt zes leden: drie ouders en drie teamleden en vergadert ongeveer 4 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de MR anders besluit. Op eigen initiatief kunt u onderwerpen of ideeën doorgeven aan één van de MR-leden.

MR-leden schooljaar 2019-2020:

Joke Verhage
Joke.verhage@hotmail.com
Ouder van Judith gr 2,
Maarten gr 5, Kirsten gr.7
en Mark gr.8
ouder, voorzitter en
GMR-lid
Arjan Stout
boerstout@gmail.com
Ouder van Mart Jan gr.8 ouder
Nienke Schoot Uiterkamp
n.schootuiterkamp@gmail.com
Ouder van Marell gr.4, Sophie gr. 2 ouder
Juf Anja van Leeuwen
a.vanleeuwen@dedriespronghh.nl
Leerkracht gr. 1/2 Leerkracht en GMR-lid
Juf Arianne Kompagnie
a.kompagnie@dedriespronghh.nl
Leerkracht gr. 3/4, 5/6 en groep 7/8 Leerkracht
Juf Ina Hopster
i.hopster@dedriespronghh.nl
Leerkracht gr.5/6 Leerkracht

GMR
De GMR bespreekt gemeenschappelijke belangen met andere gedelegeerde MR leden van alle scholen binnen de Vereniging.

Tevens vindt er op gezette tijden overleg plaats met bovenschools directeur dhr. Wim van Ginkel en het bestuur.